Behörighert

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i PER:s Branschregler krävs att företaget har behörighet utfärdat av Byggkeramikrådet.

Behöriga företag blir årligen föremål för Byggkeramikrådets kvalitetsöversyn. Vid uppenbara avsteg från Branschreglerna kan behörigheten återkallas.

Behörighet innebär att:

  • Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats.

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att:

  • Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation.
  • Arbetet utförs med godkända konstruktioner enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  • Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.